تراشه op.amp آپ امپ LM324 DIP


2,850تومان
خرید

تراشه op.amp آپ امپ LM324 پکیج SMD


2,300تومان
خرید

تراشه آپ امپ OP07CDR پکیج SMD


2,300تومان
خرید

مدار مجتمع آپ امپ AD8542 SMD


14,000تومان
خرید

مدار مجتمع آپ امپ AD829JN


210,000تومان
خرید