تراشه TC4000 پکیج DIP


4,500تومان
خرید

تراشه CD4001 پکیج DIP


5,300تومان
خرید

تراشه CD4002 پکیج DIP


1,900تومان
خرید

تراشه CD4007 پکیج DIP


2,500تومان
خرید

تراشه CD4011 پکیج DIP


5,400تومان
خرید

تراشه CD4013 پکیج DIP


5,200تومان
خرید

تراشه CD4015 پکیج DIP


6,700تومان
خرید

تراشه CD4017 پکیج DIP


5,200تومان
خرید

تراشه CD4020 پکیج DIP


6,500تومان
خرید

تراشه CD4021 پکیج DIP


8,300تومان
خرید

تراشه HD14023 پکیج DIP


1,000تومان
خرید

تراشه CD4030 پکیج DIP


6,400تومان
خرید

تراشه CD4033 پکیج DIP


7,000تومان
خرید

تراشه CD4035 پکیج DIP


2,800تومان
خرید

تراشه CD4046 پکیج DIP


5,700تومان
خرید

تراشه CD4050 پکیج DIP


5,000تومان
خرید

تراشه CD4051 پکیج DIP


5,500تومان
خرید

تراشه CD4052 پکیج DIP


6,500تومان
خرید

تراشه CD4060 پکیج DIP


5,500تومان
خرید

تراشه CD4067 پکیج DIP


7,500تومان
خرید

تراشه CD4072 پکیج DIP


4,500تومان
خرید

تراشه MC14073 پکیج DIP


5,600تومان
خرید

تراشه CD4075 پکیج DIP


5,800تومان
خرید

تراشه CD4081 پکیج DIP


4,900تومان
خرید

تراشه CD4082 پکیج DIP


5,100تومان
خرید

تراشه CD4094 پکیج DIP


5,400تومان
خرید

تراشه CD40106 پکیج DIP


5,300تومان
خرید

تراشه CD4503 پکیج DIP


9,500تومان
خرید

تراشه CD4518 پکیج DIP


5,500تومان
خرید

تراشه CD4511 پکیج DIP


6,100تومان
خرید

تراشه TP4584 پکیج DIP


5,700تومان
خرید