ترانزیستور قدرت BDX53C


6,800تومان
خرید

ترانزیستور قدرت BDX54c

12,500 تومان
11,800تومان
خرید

ترانزیستور MMBTA92AT1 SMD


400تومان
خرید

ترانزیستور 2SC2412R SMD


150تومان
خرید

ترانزیستور MMBF170 SMD


1,200تومان
خرید

ترانزیستور SS8050 TO92


220تومان
خرید

ترانزیستورS8550 پکیجTO92


340تومان
خرید

ترانزیستور BD135 - TO126


3,200تومان
خرید

ترانزیستور BD139 پکیج TO-126


1,000تومان
خرید

ترانزیستور BD140 پکیج TO-126


750تومان
خرید

ترانزیستور BUK7511-55B


23,000تومان
خرید

ترانزیستور NPN 2N5195

4,000 تومان
3,800تومان
خرید

ترانزیستور قدرت TIP42C


6,900تومان
خرید

ترانزیستور BD238 - TO126


800تومان
خرید