ترمینال فونیکس 3 پایه - رایت آبی


2,800تومان
خرید

باکس IDC BOX 8pin 2X4-صاف


1,150تومان
خرید

باکس IDC BOX 8pin 2X4- رایت (90درجه)


1,200تومان
خرید

ترمینال فونیکس 2 پایه - رایت


2,200تومان
خرید

ترمینال فونیکس 3 پایه - رایت


3,500تومان
خرید

ترمینال فونیکس 4 پایه - رایت


4,200تومان
خرید

ترمینال فونیکس 5 پایه - صاف


5,600تومان
خرید

ترمینال فونیکس 6 پایه - رایت


6,700تومان
خرید

ترمینال فونیکس 8 پایه - رایت


7,400تومان
خرید

ترمینال فونیکس 10 پایه - رایت


10,700تومان
خرید

ترمینال فونیکس 12 پایه - رایت


12,900تومان
خرید

کانکتورSMD آنتن U.FL-R-SMT


1,600تومان
خرید