خازن سرامیکی 10nf / 3KV


1,100تومان
خرید

خازن سرامیکی/ مایلار 10nf-3Kv - تایوانی

3,300 تومان
3,200تومان
خرید