مقاومت حرارتی NTC 10K سایز 0805


2,000تومان
خرید

مقاومت حرارتی NTC 10D


999تومان
خرید

مقاومت حرارتی NTC 10K سایز 0402


999تومان
خرید

مقاومت حرارتی NTC 102


1,000تومان
خرید