تراشه MAX485 پکیج DIP


2,600تومان
خرید

ای سی فرستنده و گیرنده ADM485JN


3,000تومان
خرید

تراشه SN75176BP RS-422/RS-485 Interface


14,000تومان
خرید

تراشه MAX485 پکیج SMD


2,300تومان
خرید