درایو ماسفت MOC3063


11,200تومان
خرید

درایو ماسفت MOC3063 SMD


3,400تومان
خرید

درایور ماسفت IR2104


14,800تومان
خرید

درایور ماسفت IR2110


21,000تومان
خرید

درایور ماسفت IR2111


19,000تومان
خرید

درایور ماسفت IR2113


46,000تومان
خرید

درایور ماسفت IR2113 SMD


26,500تومان
خرید

درایور ماسفت ICL7667CPA DIP


8,100تومان
خرید

تراشه درایور موتور DC MOTOR DRIVER - DIP L293D


21,500تومان
خرید

تراشه درایور موتورDC MOTOR DRIVER- L298N


42,500تومان
خرید

تراشه درایور ULN2003 پکیج SMD


5,100تومان
خرید

تراشه درایور ULN2003 پکیج DIP


8,300تومان
خرید

درایور ماسفت HIP 4080


45,000تومان
خرید

درایور ماسفت HIP 4082


64,000تومان
خرید

تراشه درایور موتور L293D پکیج SMD


33,000تومان
خرید

تراشه درایور موتور DC MOTOR DRIVER - DIP L293D


8,500تومان
خرید