پل دیودها

دیودهای شاتکی

دیودهای سریع Fast

دیودهای زنر ZENER

دیود یکسوساز

سایر دیودها